Adatkezelési Szabályzat

A Szabályzat meghatározza a TanfolyamTár. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját.
A szabályok kialakításakor az Adatkezelő az alábbi jogszabályok előírásait alkalmazta:
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény,
  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).
  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
  a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet;
Adatkezelés célja
Az oktatási és vizsgáztatási szolgáltatás nyújtása, az Adatkezelő és ügyfelei között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés során létrejött, fenti törvények hatálya alá tartozó adatok felvétele, tárolása, felhasználása, adatszolgáltatás teljesítése.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Jónás József E.V.   

Székhely: 1108 Bp. Sibrik Miklós út 75. 

Telefon: +36-31 7805270 

E-mail: [email protected].   

Adószám: 48274353-1-42   

Nyilvántartási szám: 58570227A szabályzatban használt fogalmak meghatározása


1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre
Felnőttképzési szolgáltatással és komplex szakmai vizsgáztatási tevékenységgel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja:
Adatkezelő szolgáltatás nyújtásának biztosítása, képzéseken és vizsgákon történő részvétel, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, OSAP jelentés készítése, bizonyítvány, Europass és bizonyítvány másodlat kiállítása.
Kezelt személyes adatok:
az Érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, e-mail címe, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, személyigazolványának száma, munkajogi státusza;

2. A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismeretével, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.
Az adatkezelés időtartama:
Jogszabályokban – felnőttképzési törvény és szakmai vizsgaszabályzat – meghatározott ideig.
Adatkezelés jogalapja:
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, felnőttképzésben történő részvételhez szükséges.
Oktatókkal és egyéb, az oktatást segítő személyekkel összefüggő adatok
Az adatkezelés célja:
Adatkezelő oktatási és vizsgáztatási szolgáltatás nyújtásának biztosítása, bér és egyéb járandóság kifizetésének biztosítása.
Kezelt személyes adatok:
Az Érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, e-mail címe, társadalombiztosítási azonosító jele, adó azonosító jele, munkajogi státusza.
Az adatkezelés időtartama:
Amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri, minimum a jogszabályokban – társadalombiztosításról és adózásról szóló törvény – meghatározott ideig.
Adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet az Érintett a szerződéskötés útján a jelen Szabályzat elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.
Adattovábbítás
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak Továbbítani.

3. Jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.   

Az érintett tájékoztatást kérhet, személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.

Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján vagy/és jogszabályi felhatalmazás alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.
Rendelkezés személyes adatokkal
A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az Adatkezelő levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény esetén a teljesítést követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Jogérvényesítési lehetőségek
Bírósághoz fordulás joga:
Jogainak megsértése esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.
Hatósági eljárás:
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,

elektronikus elérhetőség: [email protected];

weboldal: http://naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.


Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt angolul az the About Cookies website honlapon találsz.

Ezt a weboldalt azért hoztuk létre, hogy segítsünk Benneteket a megfelelő szakma megtalálásában. Az államilag elismert OKJ végzettséget adó tanfolyamok bemutatása nem teljeskörű, azonban igyekeztünk azokat kiválasztani, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb érdeklődést kaptuk a korábbi években. A különböző szakmákat adó OKJ-s képzések bemutatását folyamatosan, hétről-hétre bővítjük, esetleges törvényi változások esetén pedig folyamatosan frissítjük, hogy mindig az aktuális információkat találhassátok meg.

Célunk: Megtalálni a számodra legmegfelelőbb tanfolyamot és közvetíteni a képzőintézmények és a jelentkezők között.

 • Ez egy OKJ tanfolyamokat, szakmai képzéseket online,  közvetítő honlap.

Az adatkezelés célja: A Partner és Szolgáltató közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számla a Partner felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, az Érdeklődők tanfolyamra jelentkezésének elősegítése.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató Jónás József E.V. Székhely: 1108 Bp. Sibrik Miklós út 75. Adószám: 67596377-1-42 Nyilvántartási szám: 50464128 adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy az érintettek megismerhessék a személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

1.     Bevezetés

1.1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jónás József E.V. Székhely: 1108 Bp. Sibrik Miklós út 75. Adószám: 48274353-1-42 Nyilvántartási szám: 58570227 webcím: www.tanfolyamtar.com , a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szolgáltató az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel, valamint Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével, közismert nevén GDPR-ral – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a www.tanfolyamtar.com/adatvédelmi tájékoztató címen.

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa az Érdeklődő által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

1.2. ALAPELVEK

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, elvesztésével vagy kiszivárgásával szemben.

Összefoglalva: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Érintettek adatait.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmas an kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.3. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

1.4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő adatai:

A szabályzatban használt fogalmak meghatározása


Név: Jónás József E.V. Székhely: 1108 Bp. Sibrik Miklós út 75.

Telefon: +36-31 7805270

E-mail: [email protected]

Adószám: 48274353-1-42 Nyilvántartási szám: 58570227


A vállalkozó tevékenységei:

8219 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

7311 Reklámügynöki tevékenység

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

5811 Könyvkiadás

5819 Egyéb kiadói tevékenység


1.5. FOGALMAK

Szolgáltató, Adatkezelő Jónás József E.V. Székhely: 1108 Bp. Sibrik Miklós út 75. Adószám: 48274353-1-42 Nyilvántartási szám: 58570227

Partner oktatási intézmények Engedélyszámai:

----Nyitsz: B/2020/000752 Eng.száma: E-000495/2014,E/2020/000099

----E-000323/2014

----E-000931/2014

---E-000035/2023


Partner – a képzéseket szervező, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló (vagy megállapodást kötött) intézmény, mely képzéseit a Szolgáltató hirdeti

Érdeklődő – a Szolgáltató internetes felületein érdeklődő személyek

Érintett – az adatkezelés szempontjából érintett természetes vagy jogi személy

Honlap, Weboldal – az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalak, online sajtótermékek, és ezen honlapok aloldalai

Felhasználó, Látogató – az adott Weboldal látogatója

Tájékoztató – jelen Adatkezelési tájékoztató

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.     Tanfolyamközvetítő rendszerünk működése

Az alábbi pontban dióhéjben ismertetjük a tanfolyam közvetítő rendszerünk alapvető működését, és az ezzel kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat.

2.1. ÉRDEKLŐDÉS

A weboldalainkon minden egyes képzésnél űrlapokat helyeztünk el, melyek kitöltésével érdeklődhetsz az adott képzésre.

Érdeklődés esetén a Szolgáltató az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása alapján az érdeklődéssel egyidejűleg továbbítja az Érdeklődő személyes adatait és megjegyzését a Megrendelő felé kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és ajánlat küldése céljából.

2.2. ADATTOVÁBBÍTÁS, KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató által az űrlapok kihelyezésének nem titkolt célja, hogy lehetővé tegye a kapcsolatfelvétel létrejöttét az érdeklődő és a tanfolyamot nyújtó oktatási intézmény között. Ezért az űrlapokon keresztül elküldött adataidat – a képzés adataival együtt – továbbítjuk az oktatási intézmény felé, mely felveszi a kapcsolatot Veled.

A partner oktatási intézményeken kívül az adatokat nem adjuk ki, nem adjuk el és nem adjuk bérbe. Ez alól kivétel: Hatóság kérésére az üzemeltetőnek kötelessége kiadni a felhasználók személyes adatait. További információk alább.

2.3. HOZZÁJÁRULÁS, ÖNKÉNTESSÉG

Az űrlapok kitöltése önkéntes, és nem kötelez semmire. Az űrlap kitöltésével hozzájárulsz, hogy a weboldal üzemeltetője és az adott képzést nyújtó oktatási intézmény az adataidat kezelje, és a képzéssel vagy képzésekkel kapcsolatban, amire érdeklődtél, tájékoztatást, az oktatási intézményről információkat küldjön számodra. A későbbiekben a hozzájárulást bármikor visszavonhatod.

Az űrlapok kitöltésével kifejezetten hozzájárulsz a személyes adataid következő célú felhasználásához:

– a megadott személyes adatok továbbítása az adott képzést szervező vagy oktató intézmény vagy cég részére
– kapcsolattartás

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A hozzájárulás, adataid megadása önkéntes: nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudsz érdeklődni a képzésekre, és nem tudod felvenni velünk a kapcsolatot.

3.     A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre. Minden adatkezelési célhoz írtunk egy magyarázatot, hogy tisztában legyél azzal, pontosan milyen eseteket fednek le az adott pontok.

I. Tanfolyamra történő érdeklődés, űrlapon keresztül történő jelentkezés, képzés vagy tananyag megrendelése és érdeklődés a képzések valamelyikére:

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, számlázási cím (csak megrendelés esetén), érdeklődés időpontja, képzés url-je, képzés neve, képzés helyszíne, telefonszám, Érdeklődő megjegyzése vagy üzenete, IP cím

Az adatkezelés célja: a Partner oktatási intézmény felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, az Érdeklődő tanfolyamra jelentkezésének elősegítése, az Érdeklődő adatainak ajánlatkérési, érdeklődési, beiratkozási vagy megrendelési célú továbbítása a Partner oktatási intézmény felé

Időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az érdeklődés időpontjától számított 38 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Partner oktatási intézmény

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A weboldalainkon minden egyes képzésnél űrlapokat helyeztünk el, melyek kitöltésével érdeklődhetsz az adott képzésre, bizonyos esetekben megrendelheted azokat. Az űrlapok kihelyezésének nem titkolt célja, hogy lehetővé tegye a kapcsolatfelvétel létrejöttét közted és a tanfolyamot nyújtó oktatási intézmény között. Ezért az űrlapokon keresztül elküldött adataidat – a képzés adataival együtt – továbbítjuk az oktatási intézmény felé, mely felveszi a kapcsolatot Veled.

II. Általános kapcsolatfelvétel, e-mail üzenet:

Jogalap: Hozzájárulás, jogos érdek

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel időpontja, űrlapot kitöltő személy megjegyzése vagy üzenete, e-mail tartalma, IP cím

Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy által említett ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása. A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy kérdés megválaszolása, az űrlapot kitöltő személlyel történő kapcsolattartás. Az űrlapon és e-mailben történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az érintettel.

Időtartama: Az űrlapot kitöltő vagy e-mail üzenetet küldő személy által említett ügy lezárásának időpontjától számított 38 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs kivéve a képzőintézmény felé.

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A www.tanfolyamtar.com/Kapcsolat weboldalunkon több kapcsolatfelvételi űrlapot helyeztünk el, melyek kitöltésével fel tudod venni velünk a kapcsolatot. Ez esetben azért tároljuk az adataidat, hogy tudjunk válaszolni a kérdéseidre, tudjuk tartani Veled a kapcsolatot abban az ügyben, ami miatt megkerestél minket. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha e-mailt írsz nekünk, vagy válaszolsz egy e-mailünkre.

III. Közösségi oldalon érkező üzenetek

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Felhasználónév, név, kapcsolatfelvétel időpontja, érintett üzenete

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalon üzenetet küldő személy által említett ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása. A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy kérdés megválaszolása, az üzenetet küldő személlyel történő kapcsolattartás. A közösségi oldalakon történő kommunikáció archiválásra kerül (a közösségi oldal által), így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az érintettel.

Időtartama: Az üzenet felhasználó általi törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az üzenetet küldő személy által említett ügy lezárásának időpontjától számított 62 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google,Facebook

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Számos közösségi oldalon is megjelenünk. Ilyen például a TanfolyamTár/Fcebook Facebook oldalunk. Ha az adott közösségi oldal használója vagy, küldhetsz nekünk üzenetet a közösségi oldalakon keresztül. Ez esetben azért tároljuk az adataidat, hogy tudjunk válaszolni a kérdéseidre, tudjuk tartani Veled a kapcsolatot abban az ügyben, ami miatt megkerestél minket. Fontos, hogy ezeket az üzeneteket lehetőségünk van megválaszolni, de nem vagyunk rá kötelesek.

Az általad használt közösségi oldal adatkezelési gyakorlatának megismeréséhez ajánlott elolvasni az oldal adatkezelési tájékoztatóját is.


Partner oktatási intézmény kezelt adatai

Jogalap: A Partner oktatási intézmény és Szolgáltató közötti szerződés teljesítéséhez szükséges

Kezelt adatok*:

 • Partner oktatási intézményének neve
 • Partner számlázási neve, számlázási címe, adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma
 • Partner oktatási intézményének elérhetősége – különösen, de nem kizárólag a következők: cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe
 • Érdeklődőknek kiadható elérhetőségek: cím, telefonszám, e-mail cím
 • Partner kapcsolattartójának elérhetősége: név, e-mail cím, telefonszám
 • Partner megjegyzése vagy üzenete, IP címe
 • Partner által megadott és hozzáférhetővé tett nyilvános adatok – különösen, de nem kizárólag – a Partner által szervezett képzések adatai (úgy mint képzés megnevezése, a képzés url címe, a képzés ára, a képzés helyszíne, időtartama, ütemezése, indulásának dátuma), a képzésekhez tartozó kapcsolódó információk, fotók

Az adatkezelés célja: A Partner és Szolgáltató közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számla a Partner felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, az Érdeklődők tanfolyamra jelentkezésének elősegítése.

Időtartama: A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak eltelte után legkésőbb 38 hónappal törli a Partner adatait. Ez alól kivétel a szerződés, valamint az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

*1 A kezelt adatok tartalmazhatnak személyes, illetve nem személyes jellegű adatokat.
*2 Alap esetben a Partner jogi személy, így a céges adatok nem minősülnek személyes adatnak.
*3 Speciális esetben a Partner magánszemély vagy egyéni vállalkozó, ez esetben a megadott és hozzáférhetővé tett adatok tartalmazhatnak személyes adatokat is.
*4 A Partner által megadott kapcsolattartási adatok bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatokat is – különösen, de nem kizárólag – kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A tanfolyamközvetítő rendszerünk úgy működik, hogy különböző képző cégekkel és intézményekkel lépünk kapcsolatba, akik megbíznak minket azzal, hogy hirdessük a tanfolyamaikat. Azokkal a képzőkkel, akikkel szerződést vagy megállapodást kötünk a képzéseik hirdetésére, röviden Partnernek vagy Partner oktatási intézménynek nevezünk ebben a tájékoztatóban. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a szolgáltatást (többek között megismertetni a képzőt az Érdeklődőkkel,hatékonyan hirdetni a tanfolyamokat, egyeztetni a képzések adatait, számlát kiállítani), természetesen kezelnünk kell a Partner oktatási intézmények adatait is.